Rozdział I

Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, teren działania.

§ 1

Klub nosi nazwę : Rudzki Klub Sportowy w Łodzi, skrót RKS.

§2

Terenem działalności Klubu jest obszar miasta Łodzi, a siedzibą władz Klubu jest miasto Łódź.

§3

Klub założony został w 1924 roku, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§4

Barwami Klubu są kolory biało zielone.

§5

Klub jest członkiem polskich związków sportowych, podporządkowując się przepisom, regulaminom oraz zarządzaniom tych stowarzyszeń.

§6

Klub współpracuje ze związkami zawodowymi.

§7

Klub używa pieczęci z napisem Rudzki Klub Sportowy w Łodzi.

Emblematem Klubu jest koło koloru białego z obwódką wewnątrz koloru zielonego dwustronnie obwiedzionego linią koloru złotego oraz wpisanymi na białym tle literami koloru złotego „RKS”, pod literami dwa paski koloru zielonego obwiedzione linią koloru złotego w kształcie odwróconej i rozszerzonej litery „V”.

Znaczkiem Klubu jest opisany wyżej emblemat o średnicy 12 mm w formie znaczka. Emblemat uwidoczniony jest na sztandarze i proporczykach Klubu.

§8

Klub zajmuje się propagowaniem kultury fizycznej oraz organizowaniem sportu kwalifikowanego.
W tym zakresie Klub współdziała ze szkołami oraz organizacjami społeczno-zawodowymi.

Rozdział II

Cel i środki działania.

§9

Klub prowadzi działalności sportową i wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych w oparciu o pomoc administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz różnych podmiotów gospodarczych.

§10

Dla osiągnięcia celów określonych w §9 Klub:

1/ organizuje oraz prowadzi sekcje różnych dyscyplin sportowych,
2/ organizuje szkolenia sportowe,
3/ organizuje imprezy i zawody sportowe oraz obozy sportowo-szkoleniowe, a także bierze udział w imprezach i zawodach oraz obozach szkoleniowych organizowanych przez powołane do tych celów organizacje,
4/ propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport,
5/ prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków,
6/ tworzy w istniejących sekcjach sportowych samorządy zawodnicze, których podstawowym celem jest współdziałanie z kierownictwem sekcji, Zarządem Klubu oraz kadrą szkoleniową w prowadzeniu działalności wychowawczej,
7/ zapewnia członkom i uczestnikom Klubu korzystanie z obiektów i urządzeń oraz sprzętu sportowego,

8/ rozwija współżycie koleżeńskie i towarzyskie wśród swoich członków i uczestników,
9/ w razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne, komunikaty oraz inne materiały propagandowe,
10/ utrzymuje właściwą bazę techniczną dla uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych.

Rozdział III

Członkowie Klubu – prawa i obowiązki.

§11

Klub posiada:

            1/ członków zwyczajnych
            2/ uczestników
            3/ członków honorowych
            4/ członków wspierających

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski, który złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęty przez Zarząd Klubu.
 2. Do obowiązków członka zwyczajnego Klubu należy:

1/ branie czynnego udziału w pracach Klubu,
2/  przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3/  terminowe opłacanie składek członkowskich,
4/ dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu etyczno-moralnego,
5/ ochrona własności Klubu i zapobieganie marnotrawstwu.

§13

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1/ wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
2/ uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcji,
3/ nosić znaczek klubowy,
4/ oceniać działalność Klubu, jego władz, a także zgłaszać postulaty i wnioski do władz Klubu,
5/ korzystać z obiektów i urządzeń Klubu oraz jego sprzętu sportowego w granicach określonych w regulaminach oraz uchwałach Zarządu Klubu,
6/ godnie reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych.

§14

 1. Osoby niepełnoletnie spełniające warunki określone w ust. 1 §12, posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych /uczniowie szkół również zezwolenie władz szkolnych/ mogą być uczestnikami Klubu.
 2. Uczestnik Klubu nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Uczestnik Klubu ma prawo:

1/ uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcjach,
2/ nosić znaczek Klubowy,
3/ zgłaszać postulaty i wnioski do władz Klubu,
4/ korzystać z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd Klubu,
5/ korzystać z obiektów i urządzeń Klubu oraz sprzętu sportowego w granicach obowiązujących regulaminów oraz uchwał Zarządu Klubu,
6/ godnie reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych.

 1. Obowiązki uczestników Klubu są identyczne jak członka zwyczajnego ujęte są w ust. 2 §12.

§15

 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.
 2. Godność członka honorowego na wniosek Zarządu Klubu nadaje Walne Zebranie Klubu.
 3. Członek honorowy nie opłaca składek.

§16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Klubu i dobrowolnie zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej.
 2. Członkowie wspierający Klubu maja prawo:

1/ nosić znaczek klubowy,
2/ korzystać z urządzeń Klubu w granicach określonych w regulaminach          i uchwałach Zarządu Klubu,
3/ korzystać z ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd Klubu

§17

Członkostwo lub uczestnictwo Klubu ustępuje na skutek:

1/ śmierci,
2/ wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu z wyprzedzeniem jednomiesięcznym jako skreślenie z listy członków bądź uczestników Klubu,
3/ wykluczenia decyzją Zarządu Klubu, która może nastąpić w przypadku:
            a/ działania na szkodę Klubu,
            b/ nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów uchwał  Zarządu
               Klubu,
            c/ nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
4/ zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez nadrzędne władze sportowe w przedmiocie zmiany barw klubowych przez zawodników . Zwolnienie, o którym mowa może być udzielane po uregulowaniu zobowiązań przyjętych wobec Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu.

§18

Władzami Klubu są:

1.       Walne Zebranie

2.       Zarząd Klubu

3.       Prezydium Zarządu Klubu

4.       Komisja Rewizyjna

5.       Sąd Koleżeński

Kadencja władz RKS trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§19

 1. Walne Zebranie jest naczelnym organem /władzą/ Klubu.
 2. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem swych delegatów wybranych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym na zebraniach poszczególnych sekcji.
 3. Formę udziału w Walnym Zebraniu uchwała każdorazowo Zarząd Klubu przed Walnym Zebraniem.

§20

 1. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebrania zwyczajne odbywają się:

1/ co 2 lata jako sprawozdawcze,
2/ co 4 lata jako zebrania sprawozdawczo-wyborcze.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności Klubu oraz udzielenie Zarządowi absolutorium,
2/ uchwalanie zmian w Statucie Klubu,
3/ uchwalanie programów i planów oraz wniosków dotyczących działalności klubu,
4/ wybór władz Klubu,
5/ nadawanie godności tytułu członka honorowego Klubu,
6/ podejmowanie uchwały o likwidacji Klubu.

§22

Walne Zebranie obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Klubu.

§23

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach:

1/ zmiany Statutu,
2/ nadania lub pozbawienia tytułu godności członka honorowego,
3/ likwidacji Klubu,

które wymagają większości 2/3 liczby członków lub delegatów obecnych na Walnym Zebraniu.

§24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

1/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
2/ na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych.

 1. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy dla których zostało ono zwołane.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

§25

Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu i ustala termin, to jest dzień, godzinę oraz miejsce odbycia zebrania.

§26

Zarząd Klubu i jego Prezydium są organami wykonawczymi i kierującymi działalnością Klubu.

§27

Skład liczebny Zarządu nie może być mniejszy niż 5 osób i nie może przekroczyć 9 osób.

§28

Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na zebraniu konstytucyjnym Prezesa i Prezydium Zarządu Klubu oraz dokonują podziału pozostałych funkcji i zadań wśród członków.

§29

Zarząd i Prezydium Zarządu Klubu pracują w oparciu o okresowe plany pracy bądź doraźnie w razie potrzeby.

§30

 1. Do kompetencji Zarządu Klubu w szczególności należy:

1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
2/ kierowanie działalnością sportową i wychowawczą w Klubie,
3/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
4/ ustalanie okresowych oraz perspektywicznych planów działalności,
5/ zatwierdzanie preliminarzy budżetowych oraz bilansów rocznych,
6/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń sportowych,
7/ ustalanie wszelkich regulaminów.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące, a posiedzenia Prezydium Zarządu Klubu raz w miesiącu.
 2. Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§31

 1. Zarządowi Klubu przysługuje prawo dokooptowania do składu Zarządu w przypadku rezygnacji poszczególnych członków nie przekraczającej 1/3 składu osobowego Zarządu.
 2. Dokooptowani członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
 3. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zebranie, winno dokonać się uzupełniających wyborów.

§32

 1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z trzech do pięciu członków i jest wybierana przez Walne Zebranie na okres czterech lat.
 2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i podlega tylko Walnemu Zebraniu członków.

§33

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie działalności statutowej oraz finansowej Klubu,
2/ składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu,
3/ inicjowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
4/ członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Klubu z głosem doradczym.

§34

 1. Sąd koleżeński składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Sądu.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Klubu, a pozostającymi w związku z działalnością Klubu.
 3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział V

Sekcje sportowe Klubu.

§35

Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe Klubu.

§36

Władzami Sekcji są:

1.       Walne Zebranie członków sekcji

2.       Zarząd Sekcji

§37

Walne Zebranie Sekcji sportowej:

1/ wybiera Zarząd Sekcji,
2/ ustala plany działalności Sekcji,
3/ uchwala wnioski kierowane do Zarządu Klubu.

§38

Zarząd Sekcji składa się z kierownika sekcji, jednego zastępcy, sekretarza, skarbnika i kapitana sportowego.
Zarząd Sekcji wybierany jest na okres czterech lat.

§39

Zarząd Sekcji:

            1/ kieruje działalnością Sekcji,
            2/ realizuje plany ustalone przez Walne Zebranie Sekcji,
            3/ podejmuje decyzje w sprawach sekcji nie zastrzeżone do kompetencji
            innych organów sekcji i Klubu.

§40

Sekcje sportowe oraz Zarządy działają zgodnie z regulaminem ustalonym przez Zarząd Klubu.

Rozdział VI

Dochody i majątek Klubu.

§41

Majątek Klubu stanowią:

- nieruchomości,
- ruchomości,
- wierzytelności i środki finansowe.

§42

Na dochody klubu składają się:

1/ składki członkowskie,
2/ wpisowe,
3/ dotacje władz państwowych, samorządowych sportowych,
4/ dotacje innych sponsorów,
5/ dotacje przedsiębiorstw patronackich,
6/ inne dotacje i darowizny,
7/ dochody z imprez i wynajmu obiektów,
8/ dochody z reklam

§43

 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu.
 2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa i dyrektora klubu lub pełnomocnika Zarządu w oparciu o pisemne pełnomocnictwo do określonej kwoty ustalonej przez Zarząd.

§44

Wszystkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

Rozdział VII

Zmiana statutu i likwidacja lub rozwiązanie się Klubu.

§45

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

§46

Uchwała o rozwiązaniu się klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.

§47

Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

KDŁ GROUP SP. Z O.O. Biuro Rachunkowe Łódź